Busralilmuhminin, azaz jó hír a hívőknek. A jó hír a hívőknek a Paradicsom léte és igazsága. Az evilág hírei pedig olyanok, amilyenné mi tesszük a világot. Busralilmuhminin= Hírek az iszlám és a muszlimok világából

2010. március 17., szerda

Németh Pál református lelkész könyvet ad ki az iszlámról

A Gondolat kiadó blogjának bejegyzése


Alláhu akbar!


Németh Pál: Az iszlám

Vallásközi párbeszéd

Alláhu akbar! (Isten a legnagyobb!). Ha a keleti ember a Nyugat érdeklődésének bármely megnyilatkozásával találkozik, akkor az mindig bizalmatlanságot, szemérmes tartózkodást, vagy konkrét félelmekkel átitatott aggodalmat, elzárkózást vált ki belőle. A kíváncsiskodás zavarja a keleti ember szemérmességét, s legszemélyesebb világának megsértését látja benne. A könyv amellett, hogy alaposan, ugyanakkor közérthetően és szórakoztatóan bevezet az iszlám vallási alapjaiba és filozófiai mélységeibe, tárgyalja az iszlám vallási gyakorlatot is (fonetikus átírással segítve az aktuális szövegek megértését, kiejtését). A kötet második része a magyar iszlámkutatás nagy alakjait (Vámbéry Ármin, Goldziher Ignác, Germanus Gyula) mutatja be. Ajánljuk mindenkinek, aki érdeklődik más kultúrák iránt, és szeretne átfogó képet kapni az iszlámról, megismerni és megérteni annak lényegét és rendszerét.

160 oldal

Ár: 1950 Ft

Várható megjelenés: április

RÉSZLET

Szabad-e fényképet készíteni?

Vannak, akik azt gondolják, hogy a fényképezés különféle módjai is tilalom alá esnek az iszlám világban. Ez nem így van, mert a fénykép természete más, mint a művészi alkotásé. A fénykép lényegét tekintve egy kémiai, vagy egyéb eljárás segítségével rögzített tükörkép. Ha pedig tükörbe nézni szabad, és semmi sem tiltja, hogy az így kapott tükörképet megőrizzük, akkor fényképet készíteni is szabad. A filmművészet is elfogadott dolog az iszlám világban. A Mohamed koráról készült filmekben azonban – mint amilyen Anthony Quinn és Irene Papas főszerepével 1976-ban forgatott „Az üzenet. Egy fejezet az iszlám történetéből.” című 170 perces produkció – sohasem jelenik meg magának a prófétának az alakja, hanem mindig csak a „társaké”, akik a prófétával kapcsolatban vannak, róla hírt adnak, vagy reá hivatkoznak.

Mohamed prófétai működésének a környezetére tett hatását ábrázolják a filmben anélkül, hogy magát a prófétát szerepeltetnék a film vásznon. Az a néhány évvel ezelőtt lábra kapott sajtó híresztelés azonban, hogy Amerikában egy nagyszabású holywoodi produkcióra készülnek, amelyben filmvászonra vinnék Mohamed próféta életét és működését, már puszta híradásként is ellenkezést váltott ki a muzulmán világból. Nem tudják elképzelni, hogy a nyugati felfogásban és módszerekkel feldolgozott és megjelenített életrajzi film, ne sértené meg durván a vallásos muzulmánok érzésvilágát.

A vallási és a politikai tényező korrelációja

Az őseredeti, valóságos és tiszta egyistenhit állandó kísértése, hogy beszennyeződjék, eltorzuljon, emberi találmányokkal keveredjék, hamisítás áldozatává váljék. A bálványimádás ösztöne embervoltunkkal adott hajlandóság. Az ember a Teremtő imádatát a teremtmények imádatával váltja fel. Az igaz Isten istenségét másoknak is tulajdonítja, isteneknek fogad el olyan lényeket, akik csak Isten szolgái, választottai, küldöttei. Az emberistenítés és a teremtményimádás bűne végigkíséri az embert történelme folyamán. Az igaz vallás történetének meg-megújuló jelensége, hogy a vallás tisztasága beszennyeződik, Istenhez méltatlan hittel és gondolatokkal keveredik, eredeti alkatát elveszíti, deformálódik. Isten azért választotta ki és küldte el újra meg újra prófétáit, hogy intsék, figyelmeztessék, emlékeztessék a különböző korok népeit arra, hogy hamis úton járnak.

A prófétai és apostoli küldetés mindig a radikális monoteizmus meghirdetésével kezdődik. Reformálja a vallásban azt, ami emberi hozzáadás folyományaként deformálódott. A helyes istentisztelet helyreállítása szükségképp magával hozza a társadalmi viszonyok teljes átalakítását is. Az egyetlen Istenhez való helyes viszonyulás megteremti az emberekhez való helyes viszonyulás új formáit. Akinek életét betölti az egyetlen Isten előtti hódolat, annak számára visszataszító lesz a teremtményimádat és emberistenítés minden formája. A monoteizmus radikalizmusa megköveteli a társadalmi- és közélet radikális átalakítását. Amikor Mohamed az elegyítetlen és tiszta egyistenhitet hirdette, akkor határozottan megkövetelte az ember és ember közötti viszonyok szigorú átalakítását. A religio radikális megreformálása a polisz radikális reformját is magával hozta. De fordítva is igaz. A társadalmi élet reformja, a közélet megújítása nem képzelhető el anélkül, hogy a vallás lényeges vonásai ne rajzolódnának ki tisztábban, világosabban. A radikális monoteizmus követelménye már az iszlám kezdeténél összekapcsolódott a közélet gyökeres átalakításának követelményével, a politikai radikalizmussal.

A korabeli politikai körülmények alakulása lehetővé tette Mohamed számára, hogy az igehirdetéseiben megjelölt társadalmi követelményeket a politikai hatalom megragadásával és igénybevételével evilági viszonyok között valóra váltsa. Az iszlámban ezért nem válik külön a vallás és a politikum, az egyházi és a világi szféra; együtt van az élet szakrális és szekuláris vonatkozása. A vallási, társadalmi és politikai élet szüntelen viszonyulásban van egymással, az egyikben nem történhet változás anélkül, hogy a másikban ne lenne meg a hatása. A társadalmi és politikai célok kitűzése elengedhetetlenné teszi, hogy a vallás területén is történjen valami, legalább annyi, hogy a vallás egyes dimenziói hangsúlyosabbá válnak. A politikai függetlenség és társadalmi igazságosság kérdésének radikális felvetése szükségképpen hozza magával az Istentől való függés kérdésének újbóli megvizsgálását és az Isten és az ember közötti viszony rendbetételét. A társadalmi-politikai életről való radikális gondolkodás a vallási élet kérdéseinek radikális felvetésével jár együtt. A kettő szüntelen kölcsönhatásban, egymást feltételező és egymásra utaló viszonyban áll egymással. Egyik sem vizsgálható a másik nélkül, egyik sem érthető a másiktól függetlenül. A radikális monoteizmus és politikai radikalizmus korrelációja végig húzódik az iszlám történetén.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése